Затверджено:

Загальними зборами Учасників
(Протокол № 2 від 21.07.2022р.)

Учасники:

Аведян Л.Й.__________________
(підпис)

Гончаренко В.Д.__________________
(підпис)

СТАТУТ
Благодійної Організації
“Благодійний фонд
«АКВАТЕК-УКРАЇНА”
(нова редакція)
Україна, м. Харків
2022р.

§ 1. Загальні положення

§ 2. Цілі, задачі та основні форми благодійної діяльності

§ 3. Права та обов'язки Фонду

§ 4. Джерела фінансування та порядок використання майна та коштів Фонду

§ 5. Облік та звітність Фонду

§ 6. Учасники Фонду

§ 7. Органи управління Фонду

§ 8. Загальні збори учасників Фонду

§ 9. Президент Фонду та виконавчий орган Фонду

§ 10. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Фонду

§ 11. Порядок реорганізації або ліквідації Фонду, використання його майна і коштів у разі припинення діяльності

§ 12. Заключні положення