Публічна оферта Про надання добровільної благодійної пожертви


Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://aquatec.in.ua (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», та є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд “АКВАТЕК-УКРАЇНА ”, далі іменується «Фонд», в особі Президента фонду Гончаренко Василя Дмитровича, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Терміни та визначення

Акцепт – повне й безумовне прийняття публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фонду.

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійснення Благодійником грошового переказу для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».

Благодійник — дієздатна фізична або юридична особа, що здійснила Акцепт Оферти.

2. Предмет договору

Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фонду грошових коштів для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду.

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повну мірою усвідомлює предмет Договору та мету збору пожертвує.

Договір укладається шляхом безумовно та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і Фонд, керуючий ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст.ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації», Погоджують, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без Підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватись умов Договору.

Договір розміщено на сайті https://aquatec.in.ua у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особин, що звертається до Фонду.

Благодійник НЕ може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки сторін

Фонд має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Фонду відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації».
– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

– Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначеним у Договорі;
– Попросити звіт з використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів

Збір добровільних благодійних пожертвувань триває до моменту ліквідації Фонду, якщо інший термін НЕ буде визначений Фондом.

6. Порядок використання благодійних пожертв

Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться у відповідності з метою, цілями, напрямами та завданнями діяльності Фонду, визначеними у його Статуті. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові у випадках, передбачених законодавством України.

7. Відповідальність Фонду

Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.

8. Звітність про використання благодійних пожертв

Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Фонду надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Фонд може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.

Всі витрати по сплаті сум (комісій, зборів, податків тощо), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійної пожертви, несе Благодійник.

Благодійник розуміє і погоджується з тим, що благодійна пожертва за цим Договором надається ним свідомо і добровільно безпосередньо на статутну діяльність Фонду.

9. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні пожертви. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення українського законодавства.